بازگشایی محور آشخانه به جنگل گلستان و شهرآباد

بازگشایی محور آشخانه به جنگل گلستان و شهرآباد
مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد، محور آشخانه به چمن بید و جنگل گلستان و همچنین آشخانه به شهرآباد بازگشایی شد.

بازگشایی محور آشخانه به جنگل گلستان و شهرآباد

مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد، محور آشخانه به چمن بید و جنگل گلستان و همچنین آشخانه به شهرآباد بازگشایی شد.
بازگشایی محور آشخانه به جنگل گلستان و شهرآباد

View more posts from this author