بازگشایی مسیر ارتباطی در 3 گردنه بلده/ تردد با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

بازگشایی مسیر ارتباطی در 3 گردنه بلده/ تردد با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است
بخشدار بلده مازندران با اشاره به بازگشایی مسیر ارتباطی در سه گردنه این بخش کوهستانی، گفت: تردد در گردنه‌های برف‌گیر با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

بازگشایی مسیر ارتباطی در 3 گردنه بلده/ تردد با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

بخشدار بلده مازندران با اشاره به بازگشایی مسیر ارتباطی در سه گردنه این بخش کوهستانی، گفت: تردد در گردنه‌های برف‌گیر با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.
بازگشایی مسیر ارتباطی در 3 گردنه بلده/ تردد با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است

بازار بورس

دانلود نرم افزار

View more posts from this author