بازگشت هواپیمای اهواز – تهران به فرودگاه اهواز

بازگشت هواپیمای اهواز – تهران به فرودگاه اهواز
هواپیمای مقصد اهواز به تهران به دلیل نقص فنی به اهواز بازگشت.

بازگشت هواپیمای اهواز – تهران به فرودگاه اهواز

هواپیمای مقصد اهواز به تهران به دلیل نقص فنی به اهواز بازگشت.
بازگشت هواپیمای اهواز – تهران به فرودگاه اهواز

پرس نیوز

View more posts from this author