بازی سنتی «ابه داش» بهانه‌ای برای دورهمی زنجانی‌ها

بازی سنتی «ابه داش» بهانه‌ای برای دورهمی زنجانی‌ها
یکی از بازی‌های سنتی و قدیمی مردم استان زنجان بازی قجمه داش یا ابه داش به معنایی قدیمی آن است.

بازی سنتی «ابه داش» بهانه‌ای برای دورهمی زنجانی‌ها

یکی از بازی‌های سنتی و قدیمی مردم استان زنجان بازی قجمه داش یا ابه داش به معنایی قدیمی آن است.
بازی سنتی «ابه داش» بهانه‌ای برای دورهمی زنجانی‌ها

دانلود موزیک

مرجع توریسم

View more posts from this author