باز بودن تمام محورهای اصلی لرستان/ بارش 70 سانتیمتری برف در بشارت الیگودرز

باز بودن تمام محورهای اصلی لرستان/ بارش 70 سانتیمتری برف در بشارت الیگودرز
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: تمام محورهای اصلی لرستان باز و تردد در آنها جریان دارد.

باز بودن تمام محورهای اصلی لرستان/ بارش 70 سانتیمتری برف در بشارت الیگودرز

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان گفت: تمام محورهای اصلی لرستان باز و تردد در آنها جریان دارد.
باز بودن تمام محورهای اصلی لرستان/ بارش 70 سانتیمتری برف در بشارت الیگودرز

View more posts from this author