باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند/ انجام مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا

باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند/ انجام مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند، گفت: مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا انجام شده است.

باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند/ انجام مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند، گفت: مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا انجام شده است.
باغداران خیلی به وعده‌های دولتی دل نبندند/ انجام مذاکرات برای صادرات سیب به اوراسیا

View more posts from this author