بالا رفتن علم باید باعث بالا رفتن ترس از خدا شود

بالا رفتن علم باید باعث بالا رفتن ترس از خدا شود
رئیس موسسه روایت سیره شهدا گفت: هر چقدر علم ما بیشتر شود، باید خوف و خشیت ما نسبت به عظمت الهی نیز بیشتر شود، انسان هر چقدر بزرگی و عظمت خداوند را درک کند، خوف و ترس از آن نیز بیشتر خواهد شد.

بالا رفتن علم باید باعث بالا رفتن ترس از خدا شود

رئیس موسسه روایت سیره شهدا گفت: هر چقدر علم ما بیشتر شود، باید خوف و خشیت ما نسبت به عظمت الهی نیز بیشتر شود، انسان هر چقدر بزرگی و عظمت خداوند را درک کند، خوف و ترس از آن نیز بیشتر خواهد شد.
بالا رفتن علم باید باعث بالا رفتن ترس از خدا شود

View more posts from this author