بانک‌ها در مسیر بانک‌داری اسلامی قرار گیرند / سود بانکی مصداق رباست

بانک‌ها در مسیر بانک‌داری اسلامی قرار گیرند / سود بانکی مصداق رباست
امام جمعه زیراب سوادکوه با انتقاد از دریافت سود توسط بانک‌ها، فعالیت آنها را خارج از بانک‌داری اسلام توصیف کرد.

بانک‌ها در مسیر بانک‌داری اسلامی قرار گیرند / سود بانکی مصداق رباست

امام جمعه زیراب سوادکوه با انتقاد از دریافت سود توسط بانک‌ها، فعالیت آنها را خارج از بانک‌داری اسلام توصیف کرد.
بانک‌ها در مسیر بانک‌داری اسلامی قرار گیرند / سود بانکی مصداق رباست

فروش بک لینک

View more posts from this author