بانک‌ها موظف به بررسی رسیدگی اعتبارات به طرح‌های صنعتی شدند

بانک‌ها موظف به بررسی رسیدگی اعتبارات به طرح‌های صنعتی شدند
استاندار خراسان جنوبی گفت: بانک‌های استان باید ظرف یک هفته، سطح میزان رسیدگی ریالی اعتبارات به طرح‌های صنعتی را بررسی و اعلام نتیجه کنند.

بانک‌ها موظف به بررسی رسیدگی اعتبارات به طرح‌های صنعتی شدند

استاندار خراسان جنوبی گفت: بانک‌های استان باید ظرف یک هفته، سطح میزان رسیدگی ریالی اعتبارات به طرح‌های صنعتی را بررسی و اعلام نتیجه کنند.
بانک‌ها موظف به بررسی رسیدگی اعتبارات به طرح‌های صنعتی شدند

اتوبیوگرافی

View more posts from this author