باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی رخنه دشمن را گرفته است

باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی رخنه دشمن را گرفته است
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندرلنگه گفت: اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی هرگونه رخنه دشمن را گرفته است و امروز با رهبری پیامبرگونه رهبر انقلاب دیگر جایی برای نفوذ دشمن نمانده است.

باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی رخنه دشمن را گرفته است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بندرلنگه گفت: اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی هرگونه رخنه دشمن را گرفته است و امروز با رهبری پیامبرگونه رهبر انقلاب دیگر جایی برای نفوذ دشمن نمانده است.
باورهای دینی و مذهبی مردم جلوی رخنه دشمن را گرفته است

View more posts from this author