باید ظرفیت دانشگاه‌ها به سمت استقرار در صنعت هدایت شود

باید ظرفیت دانشگاه‌ها به سمت استقرار در صنعت هدایت شود
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد که ظرفیت دانشگاه‌های کشور باید به سمت استقرار در صنعت هدایت شود.

باید ظرفیت دانشگاه‌ها به سمت استقرار در صنعت هدایت شود

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری تاکید کرد که ظرفیت دانشگاه‌های کشور باید به سمت استقرار در صنعت هدایت شود.
باید ظرفیت دانشگاه‌ها به سمت استقرار در صنعت هدایت شود

موسیقی

View more posts from this author