با مشاهده وضعیت مردم بخش «چاسخار» چرام خجالت می‌‌کشم

با مشاهده وضعیت مردم بخش «چاسخار» چرام خجالت می‌‌کشم
منتخب مردم کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده در مجلس دهم با اشاره به اینکه 700 خانواده عشایری در چاسخار زندگی می‌کنند، گفت: از دیدن وضعیت مردم این منطقه و شرایط موجود خجالت زده شدم.

با مشاهده وضعیت مردم بخش «چاسخار» چرام خجالت می‌‌کشم

منتخب مردم کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده در مجلس دهم با اشاره به اینکه 700 خانواده عشایری در چاسخار زندگی می‌کنند، گفت: از دیدن وضعیت مردم این منطقه و شرایط موجود خجالت زده شدم.
با مشاهده وضعیت مردم بخش «چاسخار» چرام خجالت می‌‌کشم

خرم خبر

View more posts from this author