با وحدت فرقه‌های اسلامی باید به مقابله با دشمن مشترک برویم

با وحدت فرقه‌های اسلامی باید به مقابله با دشمن مشترک برویم
امام جمعه فردوس گفت: با وحدت فرقه‌های مختلف اسلامی باید به مقابله به دشمن مشترک برویم.

با وحدت فرقه‌های اسلامی باید به مقابله با دشمن مشترک برویم

امام جمعه فردوس گفت: با وحدت فرقه‌های مختلف اسلامی باید به مقابله به دشمن مشترک برویم.
با وحدت فرقه‌های اسلامی باید به مقابله با دشمن مشترک برویم

View more posts from this author