بخشی از ثبات سیاسی و امنیتی کشور مرهون قدرت دفاعی نیروهای مسلح است

بخشی از ثبات سیاسی و امنیتی کشور مرهون قدرت دفاعی نیروهای مسلح است
امام جمعه ایلام گفت: بخش عظیمی از ثبات سیاسی و امنیتی امروز کشورمان مرهون قدرت دفاعی و تلاش‌های بی‌بدیل نیروهای مسلح است.

بخشی از ثبات سیاسی و امنیتی کشور مرهون قدرت دفاعی نیروهای مسلح است

امام جمعه ایلام گفت: بخش عظیمی از ثبات سیاسی و امنیتی امروز کشورمان مرهون قدرت دفاعی و تلاش‌های بی‌بدیل نیروهای مسلح است.
بخشی از ثبات سیاسی و امنیتی کشور مرهون قدرت دفاعی نیروهای مسلح است

موزیک سرا

View more posts from this author