بخش‌خصوصی برای اداره اقتصاد کشور باید حرفه‌ای عمل کند

بخش‌خصوصی برای اداره اقتصاد کشور باید حرفه‌ای عمل کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قرار است اقتصاد کشور توسط بخش‌خصوصی اداره شود باید حرفه‌ای عمل کند.

بخش‌خصوصی برای اداره اقتصاد کشور باید حرفه‌ای عمل کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قرار است اقتصاد کشور توسط بخش‌خصوصی اداره شود باید حرفه‌ای عمل کند.
بخش‌خصوصی برای اداره اقتصاد کشور باید حرفه‌ای عمل کند

بازی

View more posts from this author