بدهی میلیاردی زغال‎سنگ به شهرداری کوهبنان

بدهی میلیاردی زغال‎سنگ به شهرداری کوهبنان
شهردار کوهبنان گفت: مطالبات شهرداری از شرکت زغال‎سنگ میلیاردی است، اما با توجه به مشکلات موجود این شرکت قادر به پرداخت بدهی خود نیست.

بدهی میلیاردی زغال‎سنگ به شهرداری کوهبنان

شهردار کوهبنان گفت: مطالبات شهرداری از شرکت زغال‎سنگ میلیاردی است، اما با توجه به مشکلات موجود این شرکت قادر به پرداخت بدهی خود نیست.
بدهی میلیاردی زغال‎سنگ به شهرداری کوهبنان

View more posts from this author