بذر باکیفیت بین کشاورزان توزیع شود

بذر باکیفیت بین کشاورزان توزیع شود
رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین بر تأمین بذر باکیفیت و همچنین توزیع به موقع آن در بین کشاورزان تأکید کرد.

بذر باکیفیت بین کشاورزان توزیع شود

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین بر تأمین بذر باکیفیت و همچنین توزیع به موقع آن در بین کشاورزان تأکید کرد.
بذر باکیفیت بین کشاورزان توزیع شود

View more posts from this author