برای از بین بردن بیکاری، کشور به آرامش نیاز دارد / دعوای جناح‌های سیاسی موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است

برای از بین بردن بیکاری، کشور به آرامش نیاز دارد / دعوای جناح‌های سیاسی موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است
معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان گفت: برای از بین بردن بیکاری باید کشور ابتدا آرامش پیدا کند و بعد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمایند.

برای از بین بردن بیکاری، کشور به آرامش نیاز دارد / دعوای جناح‌های سیاسی موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان گفت: برای از بین بردن بیکاری باید کشور ابتدا آرامش پیدا کند و بعد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نمایند.
برای از بین بردن بیکاری، کشور به آرامش نیاز دارد / دعوای جناح‌های سیاسی موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است

گیم پلی استیشن

View more posts from this author