برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی مشخص شدند

برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی مشخص شدند
برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی در فاروج پس از انجام رقابت‌های مختلف مشخص شدند.

برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی مشخص شدند

برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی در فاروج پس از انجام رقابت‌های مختلف مشخص شدند.
برترین‌های جشنواره ورزشی معلولان و جانبازان خراسان شمالی مشخص شدند

View more posts from this author