برجام غیرقابل‌اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد

برجام غیرقابل‌اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد
امام‌ جمعه برخوار با بیان اینکه تاریخ ایران به ویژه دوران مشروطه نشان داده که نمی‌توان به‌طرف آمریکایی اعتماد کرد، گفت: برجام غیرقابل‌ اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد.

برجام غیرقابل‌اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد

امام‌ جمعه برخوار با بیان اینکه تاریخ ایران به ویژه دوران مشروطه نشان داده که نمی‌توان به‌طرف آمریکایی اعتماد کرد، گفت: برجام غیرقابل‌ اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد.
برجام غیرقابل‌اعتماد بودن آمریکا را اثبات کرد

عکس

View more posts from this author