برخورد قانونی با کاروان‌های عروسی متخلف

برخورد قانونی با کاروان‌های عروسی متخلف
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد گفت: با کاروان‌های عروسی که اقدام به راه‌بندان کرده و ترافیک ایجاد کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

برخورد قانونی با کاروان‌های عروسی متخلف

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد گفت: با کاروان‌های عروسی که اقدام به راه‌بندان کرده و ترافیک ایجاد کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
برخورد قانونی با کاروان‌های عروسی متخلف

عکس

View more posts from this author