برخی مسؤولان در زمینه محرومیت‌زدایی و خدمت به مستضعفین دچار غفلت شده‌اند

برخی مسؤولان در زمینه محرومیت‌زدایی و خدمت به مستضعفین دچار غفلت شده‌اند
مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی گفت: متأسفانه ارزش‌هایی چون خدمت‌رسانی به مستضعفین و محرومیت‌زدایی تبدیل به ضد ارزش شده‌اند. در واقع برخی از مسؤولان در این زمینه دچار تغافل شده‌اند.

برخی مسؤولان در زمینه محرومیت‌زدایی و خدمت به مستضعفین دچار غفلت شده‌اند

مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی گفت: متأسفانه ارزش‌هایی چون خدمت‌رسانی به مستضعفین و محرومیت‌زدایی تبدیل به ضد ارزش شده‌اند. در واقع برخی از مسؤولان در این زمینه دچار تغافل شده‌اند.
برخی مسؤولان در زمینه محرومیت‌زدایی و خدمت به مستضعفین دچار غفلت شده‌اند

wolrd press news

View more posts from this author