برخی کارمندان نوشهری عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند

برخی کارمندان نوشهری عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند
رئیس اداره آموزش و پرورش نوشهر گفت: برخی کارمندان ادارات و نهادهای نوشهر برای نخستین‌ بار عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند و بر این اساس ماهانه بخشی از حقوق خود را به حساب مجمع خیرین مدرسه‌ساز واریز می‌کنند.

برخی کارمندان نوشهری عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند

رئیس اداره آموزش و پرورش نوشهر گفت: برخی کارمندان ادارات و نهادهای نوشهر برای نخستین‌ بار عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند و بر این اساس ماهانه بخشی از حقوق خود را به حساب مجمع خیرین مدرسه‌ساز واریز می‌کنند.
برخی کارمندان نوشهری عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز شدند

بک لینک رنک 3

سپهر نیوز

View more posts from this author