برخی گلزار شهدای کهگیلویه نیاز به ساماندهی مجدد دارند/ نبود اعتبار برای ساماندهی 22 گلزار

برخی گلزار شهدای کهگیلویه نیاز به ساماندهی مجدد دارند/ نبود اعتبار برای ساماندهی 22 گلزار
رئیس بنیاد شهید کهگیلویه گفت: گلزار شهدای روستای راک با 9 شهید و گلزار 9 شهیدی روستای چنگلوا از نخستین گلزارهای ساماندهی شده در شهرستان بوده و نیاز به ساماندهی مجدد دارند.

برخی گلزار شهدای کهگیلویه نیاز به ساماندهی مجدد دارند/ نبود اعتبار برای ساماندهی 22 گلزار

رئیس بنیاد شهید کهگیلویه گفت: گلزار شهدای روستای راک با 9 شهید و گلزار 9 شهیدی روستای چنگلوا از نخستین گلزارهای ساماندهی شده در شهرستان بوده و نیاز به ساماندهی مجدد دارند.
برخی گلزار شهدای کهگیلویه نیاز به ساماندهی مجدد دارند/ نبود اعتبار برای ساماندهی 22 گلزار

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author