بررسی برجام در مجلس در واکنش به اقدام سنای آمریکا

بررسی برجام در مجلس در واکنش به اقدام سنای آمریکا
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در واکنش به اقدام مجلس سنای آمریکا در تمدید تحریم‌های 10 ساله و خلف وعده‌اش در برجام، مجلس یکشنبه همین هفته این موضوع را بررسی می‌کند.

بررسی برجام در مجلس در واکنش به اقدام سنای آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در واکنش به اقدام مجلس سنای آمریکا در تمدید تحریم‌های 10 ساله و خلف وعده‌اش در برجام، مجلس یکشنبه همین هفته این موضوع را بررسی می‌کند.
بررسی برجام در مجلس در واکنش به اقدام سنای آمریکا

View more posts from this author