بررسی علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر

بررسی علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر
امام‌جمعه شهر مهر گفت: از مدیران استانی تقاضای پیگیری علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر را داریم.

بررسی علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر

امام‌جمعه شهر مهر گفت: از مدیران استانی تقاضای پیگیری علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر را داریم.
بررسی علت متوقف شدن فعالیت‌های شهرک صنعتی مهر

View more posts from this author