برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شد/ موارد قطع برق به 121 اطلاع‌رسانی شود

برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شد/ موارد قطع برق به 121 اطلاع‌رسانی شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شده و مشکلی وجود ندارد.

برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شد/ موارد قطع برق به 121 اطلاع‌رسانی شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شده و مشکلی وجود ندارد.
برق تمام روستاهای طوفان زده مازندران وصل شد/ موارد قطع برق به 121 اطلاع‌رسانی شود

View more posts from this author