برق 14 روستای ریگان وصل شد

برق 14 روستای ریگان وصل شد
فرماندار ریگان گفت: با فروکش کردن توفان شن در ریگان، برق 14 روستای این شهرستان وصل شد.

برق 14 روستای ریگان وصل شد

فرماندار ریگان گفت: با فروکش کردن توفان شن در ریگان، برق 14 روستای این شهرستان وصل شد.
برق 14 روستای ریگان وصل شد

مرکز فیلم

نخبگان

View more posts from this author