برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط در هرمزگان

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط در هرمزگان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط و طرح‌های بالای 60 درصد برنامه‌ریزی شده است.

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط در هرمزگان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط و طرح‌های بالای 60 درصد برنامه‌ریزی شده است.
برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی 304 واحد صنعتی کوچک و متوسط در هرمزگان

View more posts from this author