برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد زیلایی

برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد زیلایی
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی و اشتغال 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد در زیلایی خبر داد.

برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد زیلایی

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی و اشتغال 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد در زیلایی خبر داد.
برنامه‌‌ریزی برای توانمندسازی 500 خانوار زیرپوشش کمیته امداد زیلایی

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author