برنامه‎ریزی برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر

برنامه‎ریزی برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی گفت: برنامه‎ریزی‌های لازم برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر انجام شده است.

برنامه‎ریزی برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی گفت: برنامه‎ریزی‌های لازم برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر انجام شده است.
برنامه‎ریزی برای تولید سالانه 110 تن خاویار در مؤسسه جهاد نصر

افق

View more posts from this author