برنامه‎های اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان به صورت زنده پخش می‎شود

برنامه‎های اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان به صورت زنده پخش می‎شود
رئیس کمیته رسانه و ارتباطات نخستین اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان با بیان اینکه برنامه‎های اجلاسیه با این حجم و تنوع برای نخستین‎بار در کشور برگزار می‎شود، گفت: پخش زنده 13 برنامه اجلاسیه از شبکه استانی و سراسری در دستور کار است.

برنامه‎های اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان به صورت زنده پخش می‎شود

رئیس کمیته رسانه و ارتباطات نخستین اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان با بیان اینکه برنامه‎های اجلاسیه با این حجم و تنوع برای نخستین‎بار در کشور برگزار می‎شود، گفت: پخش زنده 13 برنامه اجلاسیه از شبکه استانی و سراسری در دستور کار است.
برنامه‎های اجلاسیه ملی 4 هزار شهید گلستان به صورت زنده پخش می‎شود

View more posts from this author