بروز اختلال در شبکه تلفن شهرستان‌های گرمه و جاجرم

بروز اختلال در شبکه تلفن شهرستان‌های گرمه و جاجرم
شرکت مخابرات استان خراسان‌شمالی از احتمال بروز اختلال در شبکه تلفن ثابت و همراه شهرستان‌های گرمه و جاجرم خبر داد.

بروز اختلال در شبکه تلفن شهرستان‌های گرمه و جاجرم

شرکت مخابرات استان خراسان‌شمالی از احتمال بروز اختلال در شبکه تلفن ثابت و همراه شهرستان‌های گرمه و جاجرم خبر داد.
بروز اختلال در شبکه تلفن شهرستان‌های گرمه و جاجرم

کانون نماز

View more posts from this author