برپایی اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند + عکس

برپایی اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند + عکس
با حضور خیل عظیمی از مردم بیرجند اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند انجام شد.

برپایی اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند + عکس

با حضور خیل عظیمی از مردم بیرجند اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند انجام شد.
برپایی اجتماع مردمی منتظران ظهور در بیرجند + عکس

View more posts from this author