برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای کم‌برخوردار سپیدان

برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای کم‌برخوردار سپیدان
گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز اقدام به برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای محروم سپیدان کرد.

برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای کم‌برخوردار سپیدان

گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز اقدام به برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای محروم سپیدان کرد.
برپایی کلینیک‌های درمانی سیار در روستاهای کم‌برخوردار سپیدان

مرکز فیلم

View more posts from this author