برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان

برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان
معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها با هدف تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح بینش جوانان و نوجوانان دایر شده است.

برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها با هدف تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح بینش جوانان و نوجوانان دایر شده است.
برپایی 25 پایگاه هسته فرهنگی و بوستان معرفت در زنجان

باران فیلم

View more posts from this author