برگزاری آزمون نقاشی با حضور 35 هنرجو در دماوند

برگزاری آزمون نقاشی با حضور 35 هنرجو در دماوند
رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهرستان دماوند از برگزاری آزمون تئوری و علمی نقاشی در دماوند خبر داد و گفت: در این آزمون، 35 هنرجوی دماوندی شرکت داشتند.

برگزاری آزمون نقاشی با حضور 35 هنرجو در دماوند

رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهرستان دماوند از برگزاری آزمون تئوری و علمی نقاشی در دماوند خبر داد و گفت: در این آزمون، 35 هنرجوی دماوندی شرکت داشتند.
برگزاری آزمون نقاشی با حضور 35 هنرجو در دماوند

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author