برگزاری آیین تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد

برگزاری آیین تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد
با حضور معاون سیاسی امنیتى استاندار فارس، شنبه 23 مردادماه جاری مراسم تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد انجام می‌شود.

برگزاری آیین تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد

با حضور معاون سیاسی امنیتى استاندار فارس، شنبه 23 مردادماه جاری مراسم تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد انجام می‌شود.
برگزاری آیین تودیع و معارفه فرمانداران پیشین و جدید لامرد

قدیر نیوز

View more posts from this author