برگزاری مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم در زنجان

برگزاری مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم در زنجان
مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم به میزبانی امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان برگزار شد.

برگزاری مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم در زنجان

مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم به میزبانی امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان برگزار شد.
برگزاری مرحله استانی مسابقات سراسری مفاهیم در زنجان

خبر جدید

View more posts from this author