برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی در بندرلنگه

برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی در بندرلنگه
سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرلنگه از برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی به همت هیأت پرورش اندام این شهرستان خبر داد.

برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی در بندرلنگه

سرپرست اداره ورزش و جوانان بندرلنگه از برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی به همت هیأت پرورش اندام این شهرستان خبر داد.
برگزاری مسابقات پرس سینه قدرتی در بندرلنگه

تکنولوژی جدید

View more posts from this author