برگزاری منظم مسابقات ورزشی دانشگاهی در استان بوشهر

برگزاری منظم مسابقات ورزشی دانشگاهی در استان بوشهر
رئیس هیات ورزش دانشگاهی استان بوشهر گفت: در راستای کشف استعدادهای ورزشی در میان دانشحویان دانشگاه های استان بوشهر، مسابقات ورزشی به شکل منظم در بین دانشگاه های استان بوشهر برگزار می‌شود.

برگزاری منظم مسابقات ورزشی دانشگاهی در استان بوشهر

رئیس هیات ورزش دانشگاهی استان بوشهر گفت: در راستای کشف استعدادهای ورزشی در میان دانشحویان دانشگاه های استان بوشهر، مسابقات ورزشی به شکل منظم در بین دانشگاه های استان بوشهر برگزار می‌شود.
برگزاری منظم مسابقات ورزشی دانشگاهی در استان بوشهر

View more posts from this author