برگزاری نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب در یزد

برگزاری نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب در یزد
نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب یزد در سال جاری در شرکت آب منطقه‌ای یزد برگزار شد.

برگزاری نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب در یزد

نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب یزد در سال جاری در شرکت آب منطقه‌ای یزد برگزار شد.
برگزاری نخستین کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب در یزد

میهن دانلود

View more posts from this author