برگزاری نشست‌های علمی برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی

برگزاری نشست‌های علمی برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری نشست‌های علمی و پژوهشی بسترسازی مناسب برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی است.

برگزاری نشست‌های علمی برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری نشست‌های علمی و پژوهشی بسترسازی مناسب برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی است.
برگزاری نشست‌های علمی برای بازیابی سیمای فرهنگی سازمان میراث فرهنگی

موبایل دوستان

View more posts from this author