برگزاری نشست شورای تأمین استان هرمزگان با حضور وزیر کشور

برگزاری نشست شورای تأمین استان هرمزگان با حضور وزیر کشور
نشست شورای تأمین استان هرمزگان پیش از ظهر امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.

برگزاری نشست شورای تأمین استان هرمزگان با حضور وزیر کشور

نشست شورای تأمین استان هرمزگان پیش از ظهر امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
برگزاری نشست شورای تأمین استان هرمزگان با حضور وزیر کشور

View more posts from this author