برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با سفر هیأت دولت به یاسوج

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با سفر هیأت دولت به یاسوج
مدیرعامل شرکت تعاونی تار و پود حسینی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با هیأت دولت به یاسوج خبر داد.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با سفر هیأت دولت به یاسوج

مدیرعامل شرکت تعاونی تار و پود حسینی از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با هیأت دولت به یاسوج خبر داد.
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با سفر هیأت دولت به یاسوج

فانتزی

View more posts from this author