برگزاری هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان در خراسان جنوبی

برگزاری هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان در خراسان جنوبی
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه با بیان اینکه 17 کارگاه تاکنون در 20 استان کشور برگزار شده است، گفت: هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان از امروز به مدت سه روز در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

برگزاری هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان در خراسان جنوبی

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه با بیان اینکه 17 کارگاه تاکنون در 20 استان کشور برگزار شده است، گفت: هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان از امروز به مدت سه روز در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.
برگزاری هجدهمین کارگاه دادرسی ویژه اطفال و کودکان در خراسان جنوبی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author