برگزاری کارگروه مشارکت‌های مردمی استان تهران در ملارد

برگزاری کارگروه مشارکت‌های مردمی استان تهران در ملارد
کارگروه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان تهران به همت اداره بهزیستی شهرستان ملارد برای نخستین بار در این شهرستان برگزار شد.

برگزاری کارگروه مشارکت‌های مردمی استان تهران در ملارد

کارگروه مشارکت‌های مردمی اداره‌کل بهزیستی استان تهران به همت اداره بهزیستی شهرستان ملارد برای نخستین بار در این شهرستان برگزار شد.
برگزاری کارگروه مشارکت‌های مردمی استان تهران در ملارد

تلگرام

View more posts from this author