برگزاری یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

برگزاری یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علو‎م‌پزشکی شرق کشور برای دومین‌بار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد.

برگزاری یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علو‎م‌پزشکی شرق کشور برای دومین‌بار به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد.
برگزاری یازدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

تلگرام

View more posts from this author