بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است

بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است
مدیرعامل مجتمع ماهی‌فروشان گیلان با بیان اینکه به دلیل مشکلات مالی تنها یک فاز این بازار اجرایی شده است، گفت: بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است.

بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است

مدیرعامل مجتمع ماهی‌فروشان گیلان با بیان اینکه به دلیل مشکلات مالی تنها یک فاز این بازار اجرایی شده است، گفت: بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است.
بزرگ‌ترین بازار ماهی‌فروشان خاورمیانه در گیلان نیازمند همراهی دولت است

View more posts from this author