بساط ریخت و پاش در کشت و صنعت مغان برچیده شده است

بساط ریخت و پاش در کشت و صنعت مغان برچیده شده است
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: ما در دو سال اخیر تلاش کردیم تا در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از هرگونه ریخت و پاش در مجموعه کشت و صنعت مغان پرهیز کرده و جلوی آن را بگیریم.

بساط ریخت و پاش در کشت و صنعت مغان برچیده شده است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: ما در دو سال اخیر تلاش کردیم تا در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از هرگونه ریخت و پاش در مجموعه کشت و صنعت مغان پرهیز کرده و جلوی آن را بگیریم.
بساط ریخت و پاش در کشت و صنعت مغان برچیده شده است

گوشی موبایل

View more posts from this author